VILLKOR

Välkommen till ProfSteam AB.

Allmänna villkor, ProfSteam biltvätt

Våra tjänster

Våra olika tjänster framgår av beskrivning på hemsidan. Det är kundens ansvar att förvissa sig om vad som omfattas av varje typ av tjänst. Om kunden beställer en tjänst som inte är ändamålsenlig och/eller ej kommer att ge ett fullgott resultat eller på annat sätt anses olämplig har ProfSteam skyldighet att på plats hos kund avråda från tjänsten samt uppmana kunden att göra en beställningsändring alt. tilläggsbeställning av tex. djuprengöring av interiören eller extra avfettning. Om kunden avstår från rekommenderad tilläggsbeställning eller vidhåller avrådd beställning utför ProfSteam den beställda tjänsten och kunden anses ha accepterat slutresultatet. 

Priser

Vid varje tidpunkt gällande priser återfinns i hemsidans prislista. Samtliga priser som avser privatkunder omfattar mervärdesskatt med 25 procent. Prislistan för företag inkluderar inte mervärdesskatt, varför 25 procent i mervärdesskatt tillkommer på angivna priser.

Betalningssätt och villkor

Betalning för beställd tjänst sker genom Nets/Teller, som är en säker elektronisk betalningslösning för Visa och MasterCard/Eurocard. All kortinformation lagras enligt kortnätverkets regelverk. Företagskund kan avtala om fakturabetalning. ProfSteam inhämtar kreditupplysning på fakturerade kunder om detta betraktas som påkallat. Vid försenad fakturabetalning utgår dröjsmålsränta om fn 12 procent årligen. Vid betalningspåminnelse utgår påminnelseavgift med 60 kronor.

Personuppgifter
All kundinformation behandlas enligt personuppgiftslagen (PUL). Uppgifter som kan knytas till person kommer aldrig att bli tillgängliga för tredje part eller kopplas till annat elektroniskt register.

Beställning av tjänst

Kunden beställer önskad tjänst via hemsidan samt betalar i förskott vid beställning (gäller ej fakturakunder). ProfSteam sänder så snart kan ske en beställningsbekräftelse till kunden via push-meddelande. ProfSteam kommer att så snart kan ske utföra beställningen. 

Tider

En beställd tjänst skall inledas inom 150 minuter från det beställningen inkommit till ProfSteam, om inte parterna avtalat om annat. Om en tjänst inte kan utföras inom den överenskomna tidsramen skall ProfSteam snarast kontakta kunden och ge denne tillfälle att avbeställa tjänsten eller acceptera en längre väntetid. Om ProfSteam utan sådan uppgörelse med kunden är förenat med tjänsten, skall hela kostnaden återbetalas till kunden (alternativt inte faktureras).

Rätt till avbeställning

Kunden har i övrigt rätt att avbeställa beställd tjänst fram till 1 h innan bokad tid, varvid betalt belopp återbetalas. Om avbeställning sker senare, skall kunden svara för kostnaden för tjänsten vare sig den utförs eller inte. Avbeställning ska alltid ske i direktkommunikation med ProfSteam via mial, kontaktformulär eller telefon.

Utförande av tjänsten

Kunden har ansvar för att rätt och fullständig adressuppgift, registreringsnummer och vid behov kompletterande uppgift om bilens placering anges i beställningen och att bilen är tillgänglig för ProfSteam (således inte bakom låst grind eller annat hinder). Det skall finnas fritt utrymme om 40 cm runt hela bilen, för att tjänsten skall kunna utföras.

Om felaktig adress angivits eller annat hinder enligt ovan förelegat, som föranlett att ProfSteam inte kunnat utföra tjänsten, skall betalning för tjänsten ändå utgå.

Tillträde till innerutrymmen

För vissa tjänster skall ProfSteam bredas tillträde till bilens innerutrymmen. Vid beställning av sådan tjänst, ankommer det på kunden att vid bilens uppställningplats eller i dess omedelbara närhet tillhandahålla ProfSteam nyckel till bilen, samt efter utförd tjänst ta emot nyckel eller anvisa annan avlämningsplats i bilens omedelbara närhet. Om kunden anvisar annan mottagare eller plats för deponering av nyckel, friskriver sig ProfSteam för allt ansvar till följd av att nyckel förkommer eller missbrukas.

ProfSteam friskriver sig vidare från ansvar för stöldbegärlig egendom som förvaras i bilens innerutrymmen. Det ankommer på kunden att tillse att sådan egendom inte förvaras i bilen under arbetet. Denna friskrivning är motiverad av dels försäkringsvillkor och dels av ProfSteams önskan att dess medarbetare inte skall riskera anklagas för oegentligheter i tjänsten.

Skada på kundens egendom (näringsidkare och privatperson)

ProfSteam ansvarar för skada på fordon som av oaktsamhet vållats av dess medarbetare, utrustning eller material. ProfSteam har ansvarsförsäkring för sådan skadeståndsskyldighet. För skada som inte omfattas av ansvarsförsäkring, är skadeståndsskyldigheten begränsad till hälften av ett prisbasbelopp. Ansvaret omfattar skada på kundens egendom och inte indirekt skada.

Kunden skall reklamera synlig skada som åsamkats av ProfSteam inom två dygn från tjänstens utförande. Om skadan yppas senare, skall reklamation ske inom en vecka från det kunden noterat skadan. Om reklamation inte sker enligt ovan, har kunden förlorat sin rätt till ersättning.

Om kunden inte framställt krav när mer än två år förflutit från den skadegörande tjänsten, är rätten till ersättning förlorad.

Konsumenttjänstlagen och köplagen


I förhållandet mellan ProfSteam och kund som är privatperson (konsument) gäller Konsumentköplagen. I förhållandet mellan ProfSteam och annan näringsidkare gäller regler som stöds av Konsumentköpslagen och Köplagen. Om tvingande reglering i konsumentköplagen är mera förmånlig för konsumenten (privatperson) än dessa villkor, gäller lagen.

 

Kontaktinformation

Frågor om villkor kan skickas till info@profsteam.com